கரவெட்டி.com

கரவெட்டி தகவல்கள் களஞ்சியம் பற்றிய கருத்துகளுக்கு தொடர்புகொள்ளுங்கள்

karaveddy, Jaffna, Sri Lanka. admin@karaveddy.com

Telephone/ WhatsApp 
+941234567890

எம்மை தொடர்புகொள்ளுங்கள்!